List of active policies

Name Type User consent
Politika zasebnosti Privacy policy All users
Splošni pogoji Site policy All users

Summary

S politiko zasebnosti vas želimo obvestiti o obdelavi osebnih podatkov, ki jo ŠC Nova Gorica izvaja v skladu s Splošno uredbo o o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V kolikor Politika zasebnosti določenega vprašanja glede pridobivanja in varovanja osebnih podatkov ne ureja oziroma ga ureja drugače kot evropska in nacionalna zakonodaja, se neposredno uporablja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Politika pojasnjuje postopke in namene, za katere se podatki obdelujejo, soglasja in njihov preklic, ugovore, pridobivanje podatkov in pravice uporabnikov.


Full policy

S politiko zasebnosti vas želimo obvestiti o obdelavi osebnih podatkov, ki jo ŠC Nova Gorica izvaja v skladu s Splošno uredbo o o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V kolikor Politika zasebnosti določenega vprašanja glede pridobivanja in varovanja osebnih podatkov ne ureja oziroma ga ureja drugače kot evropska in nacionalna zakonodaja, se neposredno uporablja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.


IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJALCA

ŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10
SI-5000 Nova Gorica

Dodatne informacije glede upravljalca osebnih podatkov so dostopne na spletni strani ŠC Nova Gorica (www.scng.si) oziroma na zahtevo na podpora@scng.si.


NAMENI, ZA KATERE SE PODATKI OBDELUJEJO

Osebne podatke bomo obdelovali za namene obveščanja in sodelovanja v dejavnostih spletnih učilnic v katere se boste vključevali.


SOGLASJA

V primeru pridobitve soglasja bo ŠC Nova Gorica obdeloval le za namene, za katere je soglasje podano.


PREKLIC SOGLASIJ

Soglasje lahko prekličete s pisno vlogo poslano na naslov obdelovalca.

V primeru preklica soglasja bo ŠC Nova Gorica prenehal z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja.


UGOVOR

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja uporabi podatkov za zgoraj navedene namene. Ugovor lahko poda z vložitvijo vloge na elektronski naslov podpora@scng.si ter s pisno vlogo na naslov upravljalca.


PRIDOBIVANJE PODATKOV

ŠC Nova Gorica osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno. ŠC Nova Gorica lahko uporabnikove osebne podatke pridobi tudi preko sistema AAI v katerega je vključen.

Podatki, ki jih ŠC Nova Gorica zbira o posameznikih so: ime, priimek in elektronska pošta.


OBDOBJE HRAMBE

Osebni podatki bodo v skladu z namenom obveščanja in izdaje javnih listin hranjeni do preklica.


PRAVICE UPORABNIKOV

Uporabniki lahko vlogo zahtevajo:

 • Izpis z namenom seznanitve z osebnimi podatki, ki jih ŠC Nova Gorica o uporabniku obdeluje,

 • Popravek podatkov v primerih, ko hranjeni osebni podatki niso pravilni,

 • Izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, pri čemer bodo s strani upravljalca obveščeni, da bo zaradi izbrisa osebnih podatkov onemogočeno uveljavljanje morebitnih kasnejših zahtevkov za izdajo javnih listin.


PRAVICA DO PRITOŽBE

V primeru, da uporabnik meni, da ŠC Nova Gorica pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo s pisno vlogo na naslov obdelovalca.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov oziroma pri Informacijskem pooblaščencu.


KONČNA DOLOČBA

Ta Politika zasebnosti začne veljati s 1.11. 2018 in se uporablja od tega datuma dalje.Summary

Splošni pogoji opredeljujejo deležnike portala, določajo pristojnosti in odgovornosti, postopke pri urejanju uporabniških računov, nedopustno rabo spletnega mesta, postopke pri reševanju zahtevkov in pri pozabljenih geslih.Full policy

UVODNE OPREDELITVE

Eucilnica.scng.si je spletno mesto, za katerega skrbi ŠC Nova Gorica (v nadaljevanju skrbnik spletnega mesta) in ponuja storitve, ki jih zagotavlja sistem Moodle.

Moodle je sistem za upravljanje z učnimi vsebinami, ki uporabnikom omogoča vzpostavljanje oziroma uporabo učnih okolij v obliki spletnih učilnic.

Spletna učilnica je spletno okolje, kjer uredniki uporabljajo različna orodja in objavljajo vire z namenom vodenja učnega procesa, projekta ipd.

Kategorija spletnih učilnic je zaključen sklop spletnih učilnic. Kategorizacija omogoča lažji prikaz in dodeljevanje pravic nad več spletnimi učilnicami hkrati. Vsaki kategoriji je dodeljen en ali več urednikov.

Uporabnik lahko na spletnem mestu nastopa v različnih vlogah: gost, registrirani uporabnik, urednik.

Gost je vsak obiskovalec spletnega mesta, ki si vsebine ogleduje anonimno.

Registirani uporabnik je vsak uporabnik, ki si je na spletnem mestu ustvaril račun. Račun si lahko ustvari preko sistema AAI.

Urednik kategorije spletnih učilnic je vsak registrirani uporabnik, ki ima uredniške pravice nad določeno kategorijo spletnih učilnic. Določi ga skrbnik spletnega mesta.

Urednik spletne učilnice je vsak registrirani uporabnik, ki ima pravico urejanja določene spletne učilnice. Določi ga urednik kategorije.


PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI

Vsak registrirani uporabnik ucilnice.scng.si se mora strinjati s splošnimi pogoji. Pred vstopom v vsako spletno učilnico se je dolžan v opisu spletne učilnice pozanimati, ali zanjo veljajo dodatni specifični pogoji uporabe. Vstop v spletno učilnico pomeni soglasje k tem pogojem.

Urednik spletne učilnice je dolžan v opisu spletne učilnice zapisati ali zanjo veljajo dodatni specifični pogoji uporabe. Urednik spletne učilnice odgovarja za vsebino in dogajanje v spletni učilnici, ki jo ureja.

Skrbnik spletnega mesta ne odgovarja za dejavnosti in vsebine posamezne spletne učilnice in kategorije le-teh.

Skrbnik spletnega mesta, uredniki kategorij, uredniki učilnic in registrirani uporabniki morajo ravnati v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter ustreznimi predpisi Evropske unije, ki se uporabljajo in učinkujejo neposredno.


UPORABNIŠKI RAČUN

Za veljaven se smatra uporabniki račun s podatki o imenu, priimku in elektronskem naslovu uporabnika.

Račun se izbriše v primeru:

 • hujših kršitev splošnih pogojev oz. dodatnih pogojev spletne učilnice,
 • smrti uporabnika,
 • zahteve uporabnika,
 • neveljavnosti,
 • neaktivnosti daljše od treh let.


V primeru smrti uporabnika pošljejo zahtevek za ukinitev računa na naslov tehnične podpore na podpora@scng.si svojci, ravnatelj oziroma pooblaščena oseba uporabnikove organizacije. Z brisanjem računa se ne izbrišejo vsebine, ki jih je uporabnik prispeval.

Vsak uporabnik je odgovoren za vse podatke, ki jih sam vnese. Podatki med računi niso neposredno prenosljivi.

NEDOPUSTNA RABA SPLETNEGA MESTA

Za nedopustno uporabo spletnega mesta se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega spletnemu mestu ali komu tretjemu nastane, ali bi lahko nastala škoda ter uporaba spletnega mesta v nasprotju z nameni, zaradi katerega je bilo le-to vzpostavljeno.

Za nedopustno uporabo spletnega mesta se šteje zlasti:

 • uporaba tujega uporabniškega računa ali posojanje svojega,
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov,
 • uporaba dostopa do storitev za pridobitniške dejavnosti,
 • oglaševanje in razširjanje verižnih pisem,
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, nasilno ali pornografsko vsebino,
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju,
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.


Skrbnik spletnega mesta in uredniki kategorij in spletnih učilnic imajo pravico izvajati ustrezne ukrepe na spletnem mestu, če presodijo, da uporabnika le-te nedopustno uporablja.


POSTOPKI

Reševanje zahtevkov za pomoč uporabnikom

V primeru težav se uporabnik obrne na urednika spletne učilnice oziroma na naslov podpora@scng.si (tehnična podpora). Prvi odgovor tehnične podpore na sporočilo uporabnika se ob delavnikih izvrši v 24 urah. Podpora po odpravi težave oz. rešitvi zahtevka pozove uporabnika, da potrdi strinjanje z rešitvijo. Če uporabnik v roku 1(enega) tedna ne odgovori na poziv, sistem samodejno označi zahtevek kot uspešno rešen.

Težave z uporabniškimi računi

POZABLJENA GESLA

Uporabnik lahko ponastavi geslo na spletnem naslovu https://mdm.arnes.si/Prijava/Password.aspx. V primeru, da težave s prijavo v spletno mesto kljub ponastavitvi gesla ne izginejo, uporabnik odda prošnjo za pomoč na naslov podpora@scng.si.

Podatki med računi niso neposredno prenosljivi.

SPLETNE UČILNICE

Prošnja za novo spletno učilnico se pošlje na podpora@scng.si. Pri tem je potrebno navesti naslednje podatke:

 • naslov spletne učilnice
 • urednika spletne učilnice (e-naslov)
 • kratek opis vsebine oz. namena
 • kategorijo znotraj katere se bo spletna učilnica nahajala
 • morebitne dodatne specifične pogoje uporabe

V kategorijo Arhiv se premaknejo spletne učilnice preteklih projektov in spletne učilnice, ki so več kot 2 leti neaktivne. Ob premiku se o tem obvesti urednika spletne učilnice.

V kolikor so spletne učilnice v Arhivu neaktivne več kot pet let, se izbrišejo.

SPREMINJANJE POGOJEV RABE

Skrbnik ucilnice.scng.si  si pridržuje pravico, da za potrebe optimalnega delovanje spletnega mesta, kadarkoli spremeni pogoje rabe le-teh. Uporabnike obveščamo ob večjih spremembah.